"ערבות ל.ה.ב."

22/08/2012

ערבות ללא הגבלת סכום ההתחייבויות להן ערב הלקוח.