"הלוואה צמודת מדד"

22/08/2012

סכום אשראי שמעמיד הבנק ללקוח בחשבונו, כאשר ההחזר מחושב על בסיס ריבית קבועה מראש ב % ובצירוף הצמדה לממד המחירים לצרכן.