"ניכיון שיקים"

22/08/2012

עסקה בה הבנק "קונה" מהלקוח שיקים שניתנו לטובת הלקוח, נותן תמורה ביום הניכיון ומנכה ריבית מסכום השיקים.