"ביטחונות"

22/08/2012

נכסים שהלקוח מעמיד לטובת הבנקאי עמ"נ להבטיח את החזר האשראי. לדוגמא נזילים (פיקדונות, תיק ני"ע, ערבויות כספיות), קבועים (שעבודים), סולו (על בסיס ערבות אישית של הלקוח בלבד).