"ריבית"

22/08/2012

 תשלום בגין "מחיר הכסף" לתקופת ההלוואה או האשראי. המחיר נקבע בהסכם בין המלווה ללווה, בד"כ הבנק ללקוחו. במקרה של פיקדון, אשר מפקיד הלקוח בידי הבנק, הגדרת התפקידים הפוכה, והלקוח מוגדר כמי שמלווה את הכספים לבנק. המחיר אמור לפצות את המלווה בגין השימוש שעושה הצד השני בכספים. המחיר הוא פונקציה הסכמית של התקופה, הסכום, איתנות הגוף הלווה (קרי, הסיכון באי החזר), מחיר הריבית במשק ותנאי התחרות בשוק זה, הבטוחות העומדות מול ההלוואה ופרמטרים נוספים.