"כונס נכסים"

בעל תפקיד אשר מתמנה לשם מימוש שעבוד, או בעת הליכי הוצאה לפועל למכירת נכס ספציפי.