"נושה רגיל"

נושה שאין לזכותו שעבוד או עיכבון ואינו נושה בדין קדימה, בסדר השניי.