"ריבית גב לגב"

22/08/2012

מונח מקובל למקרה בו הלקוח הפקיד בידי הבנקאי פיקדון כספי נזיל או בטוחה כספית נזילה, כגון ערבות בנקאית, והבנק מעמיד כנגד זאת "back to back " אשראי. במקרה כאמור, נהוג כי הבנקאי ייתן אשראי כאמור בריבית זולה מאוד, לעיתים בפערים של חצי עד אחוז אחד, בין הריבית שתינתן על הפיקדון מול הריבית שתילקח מול האשראי. ההסבר לכך נעוץ כי הבנק למעשה אינו משתמש בכספים שלו ממש אלא בכספים שהעמיד לרשותו הלקוח בעצמו או על ידי אחרים.