"ריבית"

תשלום בגין "מחיר הכסף" לתקופת ההלוואה או האשראי. המחיר נקבע בהסכם בין המלווה ללווה, בד"כ הבנק ללקוחו.

22/08/2012

"מבנה הריבית הבנקאית"

באופן כללי הריבית הבנקאית בנויה מריבית בסיסית (פריים) שהיא תוצר של קביעת שער הריבית על ידי הבנק המרכזי, בנק ישראל.

22/08/2012

"תוספת סיכון"

תוספת הסכמית הנתונה למו"מ בין הלקוח למוסד הבנקאי ונקבעת בהסכם ההלוואה או הסכם העמדת האשראי ומתווספת לריבית הבסיסית – ריבית הפריים.

22/08/2012

"ריבית גב לגב"

מונח מקובל למקרה בו הלקוח הפקיד בידי הבנקאי פיקדון כספי נזיל או בטוחה כספית נזילה, כגון ערבות בנקאית, והבנק מעמיד כנגד זאת "back to back " אשראי.

22/08/2012

"תוספת חריגה"

ריבית המוטלת על הלווה כאשר הוא מפר את הסכם ההלוואה. כאשר מדובר בחשבון הלוואה המונח יהיה בד"כ "ריבית פיגורים" וייגבה ויצטבר ב"חשבון פיגורים".

22/08/2012

"מסגרת אשראי"

מסגרת לפעילות כלכלית של הלקוח בחשבון הבנק, מוגדרת בסכום כולל שניתן למשוך מהחשבון (אשראי) באמצעים שונים, ובזמן, בד"כ שנה.

22/08/2012

"הלוואה צמודת מדד"

סכום אשראי שמעמיד הבנק ללקוח בחשבונו, כאשר ההחזר מחושב על בסיס ריבית קבועה מראש ב % ובצירוף הצמדה לממד המחירים לצרכן.

22/08/2012

"הלוואה צמודת פריים"

סכום אשראי שמעמיד הבנק ללקוח בחשבונו, כאשר ההחזר מחושב על בסיס ריבית קבועה מראש ובצירוף שיעור הפריים כפי שהוא מעת לעת (או לייבור במקרה של מט"ח).

22/08/2012

"חנ"י"

חשבון נקוב יהלומים, חשבון מיוחד בשימוש יהלומנים.

22/08/2012

"אובליגו"

סך ההתחייבויות של הלקוח בבנק מכל סוג, חשבון שוטף, הלוואות, ערבויות וכיו"ב.

22/08/2012

"ניכיון שיקים"

עסקה בה הבנק "קונה" מהלקוח שיקים שניתנו לטובת הלקוח, נותן תמורה ביום הניכיון ומנכה ריבית מסכום השיקים.

22/08/2012

"עמלות"

עמלת שורה (בגין כל פעולה שמבצע הלקוח ושאין בה ריבית), עמלת הקצאת אשראי (ראה לעיל), עמלת דמי ניהול (נגבית מראש מדי רבעון בגין ניהול החשבון), עמלת חליפין (נגבית בגין עסקאות במטבע חוץ), עמלת עריכת מסמכים (עמלה הנלקחת בעת עריכת הסכם הלוואה או אשראי ...

22/08/2012